Pasažieru lifts sociālās aprūpes centrā „Saullēkts”

Sociālās aprūpes centrā „Saullēkts” izbūvēts lifts, lai nodrošinātu vides pieejamību un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti centra iemītniekiem.

Centrā ik gadu īslaicīgus un ilgstošus pakalpojumus saņem vairāk nekā 50 personas pensijas vecumā un ar invaliditāti, kurām ir ierobežotas pārvietošanās iespējas, kā arī paaugstināts risks dažāda rakstura akūtiem gadījumiem, kur nepieciešama operatīva un droša pārvietošana.

Biedrības „Saullēkts” realizētā projekta kopējās izmaksas ir 27’406,50 eiro, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums ir 24’665,84 eiro, kas piesaistīts Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansētā projektā Nr.17-04-AL32-A019.2201-000009.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

SIF projekta noslēgums

Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/218
92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apapkšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu

Siguldas NVO stratēģiskais plāns 2014.-2019.gadam sociālo pakalpojumu attīstībai novadā

Projekta „Siguldas novada sociālajā jomā darbojošos nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” vispārīgais mērķis ir veicināt aktīvāku un kvalitatīvāku Siguldas novada NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, tā veicinot attīstību visā novadā.

Ar projekta ietvaros izstrādājiem materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Siguldas novada nevalstiskās organizācijas

Siguldas NVO stratēģiskais plāns 2014.-2019.gadam sociālo pakalpojumu attīstībai novadā