Pasažieru lifts sociālās aprūpes centrā „Saullēkts”

Sociālās aprūpes centrā „Saullēkts” izbūvēts lifts, lai nodrošinātu vides pieejamību un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti centra iemītniekiem.

Centrā ik gadu īslaicīgus un ilgstošus pakalpojumus saņem vairāk nekā 50 personas pensijas vecumā un ar invaliditāti, kurām ir ierobežotas pārvietošanās iespējas, kā arī paaugstināts risks dažāda rakstura akūtiem gadījumiem, kur nepieciešama operatīva un droša pārvietošana.

Biedrības „Saullēkts” realizētā projekta kopējās izmaksas ir 27’406,50 eiro, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums ir 24’665,84 eiro, kas piesaistīts Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansētā projektā Nr.17-04-AL32-A019.2201-000009.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv